"Az igazság csak annyiban érvényesíthető, amennyit mi magunk harcolunk ki belőle!" B. Brecht
Polgári jog

A polgári jog körébe tartozik a:

  • személyi jog – mely jogág a természetes személyek és jogi személyek jogképességével, cselekvőképességével, ezek keletkezésével és megszűnésével foglalkozik, védi a személyiségi jogokat, biztosítja a szerzői jog és iparjogvédelmi alkotások védelmét.
  • családi jog – elsősorban a házasság létrejöttének, érvényességének, megszűnésének, felbontásának, a házastársak személyi-és vagyoni viszonyainak rendezésének továbbá az élettársi kapcsolatok családjogi hatásainak szabályait valamint gyermekelhelyezésre, a szülői felügyeletre, a gyermektartásdíjra irányadó szabályokat és mindemellett a rokonságra, az örökbefogadásra irányadó szabályok összessége.
  • dologi jog – Meghatározza a dolog fogalmát, a dolog birtoklását és birtokvédelmét, a tulajdonjog fogalmát, tárgyát, tartalmát, használatát, a vele való rendelkezést, a tulajdonjog megszerzését, a közös tulajdont és társasházak szabályait, a használati jogokat (szolgalom, haszonélvezet, földhasználat) szabályait.
  • kötelmi jog – A kötelmi jog szabályozza a személyek egymás közötti ügyleteit, az egymással szemben fennálló jogosultságokat és kötelezettségeket. A kötelmi jog főszabályszerűen mellérendelt jogviszonyban álló meghatározott jogalanyok, kölcsönös és egyenértékű követelései és tartozásai egységének diszpozitív jellegű szabályanyaga. Az egyik legfontosabb, leggyakoribb kötelem a szerződés, mely megköthető írásban, szóban vagy ráutaló magatartással is. A szerződések módosíthatók, megtámadhatók, semmiségükre a felek hivatkozhatnak.

A kötelmi jog szabályozza a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket (pl.: zálogjog, foglaló, kezesség, jótállás), a teljesítést, a szerződésszegést, a szerződés megszűnését is. A kötelmi jog különös része szabályozza az egyes szerződéstípusokat (például adásvétel, bérlet, letét, vállalkozás, megbízás, biztosítás, ajándékozás, tartási szerződés). A kötelmi jog körébe tartozik a felelősség kérdése is: felelősség a szerződéssel okozott károkért, ill. a szerződésen kívül okozott károkért. A kártérítés, kártalanítás, kármegosztás, a veszélyes üzem működéséből eredő károk, az állattartók felelőssége, az épületről lehulló tárgy által okozott kár; a kártérítés mértéke, a nem vagyoni kár megállapítása is a kötelmi jog körébe tartozik. (Forrás: Wikipédia)